5 kanaly uzakdan dolandyryş ekskawator oýunjaklary Akyl ekskawator gurluşyk oýunjaklary ýeňil we sesli


 • Haryt belgisi:799585
 • Uckük awtoulag batareýasy:3.7V Li-lon included goşulmaýar)
 • Uzakdan dolandyryş batareýasy:2 * AA (goşulmaýar)
 • Batareýanyň zarýad beriş wagty:90-120min
 • Önümiň ölçegi:450 * 175 * 105mm
 • Önümiň agramy:603.8g
 • Bukjanyň ölçegi:360 * 205 * 140mm
 • Bukjanyň agramy:888,7g
 • Garnituralar:1 sany USB kabeli
 • Önümiň jikme-jigi

  Önümiň beýany

  Haryt wideosy

  Haryt bellikleri

  799585-10
  799585-11

  Forklift belgi goly

  Ekskawator belgi goly, tüpeň işini ýeňilleşdirip, yza we öňe hereket etmek ukybyna eýedir.

  799585-16

  Ekskawatoryň aşagynda

  Ekskawator uzakdan dolandyrmak yza we yza aýlanmaga gözegçilik edip biler

  799585-17

  Ekskawator belgi

  Uzakdan dolandyrmak ekskawatoryň belgi funksiýasyny işledip biler.

  799585-18

  Kauçuk yzlar

  Galyňlaşdyrylan ýollar kyn ýerleri kynlyk bilen dolandyrýar we könelişmegi hem-de ygtybarly saklamagy üpjün edýär.

  Uzakdan dolandyryş görkezmeleri

  799585-19

  Görkezmek üçin gaplama

  799585-20

 • Öňki:
 • Indiki:

 • ♦ R / C ekskawatoryň akyl belgi gazmagy has güýçli we reallaşdyrýar. Ekskawator gumy süpürip, ses funksiýasy bilen in engineeringener awtoulagyna salýar.

  ♦ Hakyky funksiýa çagalary gurluşyk binasynyň bagtyny başdan geçirýär.

  Driver Sürüjiniň kabinasy ähli tarapdan gazmak üçin öwrülýär.

  Construction Gurluşyk gyzykly sesler bilen, çagalary götermek we toprak gazmak üçin çeýe gözegçilik.

  Const Excavator Radio Control oýunjagy bilen gurluşyk meýdançasyndaky başdan geçirmeleri oýnaň.

  Use Ulanylyşy aňsat dolandyryjy, gazuw oýnawaçyňyzy sürmegi ýönekeýleşdirýär.

  Track Gözlenýän galyňlyk, ýer ýüzünde elmydama iň oňat saklanmagy üpjün edýän çylşyrymly topografiýa we garşylyk garşylygy bilen aňsatlyk bilen iş salyşýar.

  ♦ ABS we garyndy material önümiň daşky görnüşini has inçe görkezýär.

  Start Işe başlamak üçin zerur zatlaryň hemmesi, AA batareýalaryndan başga, eýýäm eltip bermegiň çägine girizildi: Li-Lon batareýasynyň kömegi bilen 20 minuda çenli uzak işlemek mümkin.

  USB USB zarýad beriş kabeli oýnalýan arakesmelerde batareýalary amatly güýçlendirmek üçin ulanylyp bilner.

  Also Şeýle hem 2,4 GGs-a üýtgedilip bilner.2.4 GGs uzakdan dolandyrmak, şol bir wagtyň özünde dostlar we dürli modeller bilen oýnamak mümkin.

  ♦ Bu bina oýnawaç klassiki gara we sary reňklerde bezelip, islendik gurluşyk oýunjaklarynyň ýygyndysyna ajaýyp goşundy bolýar.

  ♦ Çagalar gurluşyk meýdançalary bilen haýran galýarlar - köp çagalar gurluşykçy bolmagy arzuw edýärler.

  Good Gowy hilli däli bahalar ony bazara has amatly edýär.

  Funksiýa

  Öňe we yza gidiň Çepe we saga öwrüliň
  Gazmak
  Stoluň el bilen aýlanmagy
  Simulýasiýa sesi
  Dolandyryş aralygy: 10-15M
  Batareýanyň zarýad beriş wagty : 90-120min
  Oýun wagty : 20-25 minut