Sorag-jogap

Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?

Baş kompaniýamyz “SHANTOU CHENGHAI SHENGQI IMP. & EXP.TRADING CO., LIMITED ”çeşmesini birleşdirmek üçin Şantouda 1000-den gowrak zawod goýdy.Baş kompaniýamyz satuwy we zawod önümçiligini bölýär we kompaniýamyz “SHANTOU CHENGHAI SHENGQI IMP. & EXP.Söwda kärhanasy.

Zawodlarymyz önümçilik üçin jogapkär, biz üçin bolsa, maýa goýlan zawodymyzdaky önümleri daşarky dünýä birleşdirmek we birleşdirmek üçin jogapkärdir.Galyberse-de, kabul ediş, bazar gurşawy, önümleriň meşhurlygy, stilleri we hatda intellektual eýeçiligi goramak nukdaýnazaryndan marketing toparymyz bazaryň başynda has ökde bolar.Kompaniýamyzyň garaşsyz buhgalteriýasy bar we müşderileriň nukdaýnazaryndan zawodlara talaplary, QC, dizaýn tekliplerini we ş.m. berip biler.Şeýdip, has uzak we has gowy ýaşap bilerdik.

Sizde haýsy kär ýa-da şahadatnama bar?

Önümlerimiz CE, EN71, EN62115, ASTM, HR4040 we RoHS ýaly standartlara laýyk gelýär.Zawodymyz IS09000: 2000-e laýyk gelýär we Braziliýa we Europeewropa müşderileri üçin zawod barlaglaryndan geçdi.

Iň pes sargyt mukdary näçe?

Uzak möhletli hyzmatdaşlygy gözleýäris, has döredijilikli we çeýe işewür hyzmatdaşlykda siziň bilen işlemek isleýäris, şonuň üçin MOQ gepleşik geçirip biler.

Bahany nädip almaly?

ODM: Gyzyklanýan modeliňizi we talap mukdaryny bize aýdyň, size gowy bahany hödürläris.

OEM: Jikme-jiklikleri aýdyp bermegiňizi haýyş edýäris: ululygy, mukdary, çap / paket we ş.m. Talap. Biz siziň üçin bahany hasaplarys.

Töleg möhletiňiz näçe?

Adatça söwda kepilligini, T / T, PayPal we ş.m. kabul edýäris.

Nädip sazlamaly?

Islendik ýöriteleşdirilen sargyt gyzgyn garşylanýar.Bize suratlary ýa-da ýerleşişiňizi, ululygyňyzy we materiallaryňyzy iberiň.
Islegiňize görä nusgany barlarys we taýýarlarys.

Haçan gowşurylar?Express?

Eltip beriş möhletimiz DHL / EMS / UPS / FedEx tarapyndan.Müşderileriň köpüsi DHL-i saýlar, sebäbi çalt we howpsuz.Takmynan 4-5 günüň içinde ýurduňyza eltiler we başga bir amatly iberiş usuly bar bolsa, eltip bermek talaplary barada sorap bilersiňiz.

Satuw hyzmatyndan soň?

Satuwdan soň tapylan islendik hil meselesi, zerur däl ýitgileri azaltmak üçin iň ýokary hyzmat hödürlener.

Mysal hakda

Hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny goldaýarys.Garyşyk nusgalar kabul ederliklidir.1-3 bölek nusgalar berler, ýük nusgalary siziň tarapyňyzdan tölenmeli.

Önümlerde ýa-da ýöriteleşdirilen dizaýn bilen şahsy bellik isleýän bolsam, MOQ näme?

Dürli önümlerde dürli MOQ bar, satyn almazdan ozal satuwlarymyz bilen gepleşik geçirmegiňizi haýyş edýäris.

Dizaýn üçin kömek edip bilersiňizmi?

Hawa, önümiň stili we logotip, şekiller ýaly nusga maglumatlaryna kömek etjek hünärmen dizaýnerimiz bar.

Gurşun wagty näme?

Dogrymy aýtsam, sargyt mukdaryna we sargyt goýýan möwsümiňize bagly.Önümçilik kuwwatymyz aýda 100,000 sany.

Katalogyňyza göz aýlap bilerinmi?

Hawa, soramaga hoş geldiňiz, katalog üçin biziň bilen habarlaşyň.

Önümleriňiziň hili barada näme aýdyp bilersiňiz?

Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgalar taýýarlarys we synagdan geçireris, Nusga tassyklanandan soň köpçülikleýin önümçilik işine başlarys, önümçilik wagtynda 100% gözden geçireris we öň tötänleýin gözden geçireris.

Gaplamany sazlap bilerinmi?

Içki gaplama ýa-da daşarky karton tapawudy ýok.Siziň islegiňiz boýunça dizaýn edip bileris.

Jogabyňyzy näçe wagt alyp bilerin?

Müşderilere hyzmat edýän hünärmenler toparymyz, alyjylaryň isleglerine öz wagtynda jogap bermek, müşderilerimize aýratyn hyzmat etmek.

Näme üçin biz siziň üçin iň gowusy?

1. Hytaýyň Şantou şäherinde 10 ýyldan gowrak oýunjak önümçiligine ünsi jemlemek.
2. Güýçli ösüş ukyby.
3. Has gowy önümçilik ukyby.
4. Professional QC toparymyz tarapyndan ýerine ýetirilýän berk hil gözegçiligi.
5. Önümlerimiz EUB we ABŞ şahadatnamasyna laýyk gelýär.
6. Müşderilerimiziň 95% -den gowragy gaýtalanýan sargytlary ýerleşdirýärler.
7. T / T, L / C tölegleri biz tarapyndan kabul edilýär.
8. Biziň üpjün edýän gözleg we ýük konsolidasiýasy.
9. Mysal üçin sargyt ýa-da synag buýrugy.
10. Çalt jogap bermek.
11. Has ygtybarly we çalt ulag.

Sizde haýsy önüm bar?

SHANTOU CHENGHAI SHENGQI IMP. & EXP.Öňdebaryjy öndüriji hökmünde ÇIMKLENDIRILEN Söwda kärhanasy, 16 ýyldan gowrak eksport tejribesi bolan R / C oýunjaklaryna, okuw oýnawaçlaryna we möwsümleýin sowgatlara üns berýär.

Zawodlarymyz BSCI Auditden geçip biler we önümlerimiz synag ülňülerinden geçip biler, meselem, CE, EN71, EN62115 we ş.m.

Hil talaplaryňyzy ýerine ýetirmäge doly ynamymyz bar!

Söwda möhletiňiz näme?

EXW, FOB, CNF, CIF hem gowy.

Adingük porty näme?

Şantou / Şençzhenen