2024 Gonkong oýunjaklar we oýunlar ýarmarkasy

HKTDC Gonkong oýunjaklar we oýunlar ýarmarkasynyň 50-nji neşirine hoş geldiňiz.

Köp ýyllaryň dowamynda ýarmarka oýunjak öndürijileri we üpjün edijileri dünýä alyjylaryna iň täze we iň täze oýunlaryny görkezmek üçin dünýä derejesindäki platforma bilen üpjün etdi.Şeýle hem ýarmarka köp sanly işewürlik şertnamasyny baglaşdy we bahasyna ýetip bolmajak maglumat alyş-çalşyny ösdürdi.Häzirki wagtda ýarmarka Aziýanyň öňdebaryjy pudagy çäresi hökmünde ykrar edildi.

“EXHIBITION + gibrid” modeli alyjylara HKTDC onlaýn akylly iş gabat gelýän platformasy Click2Match we hktdc.com Sourcing platformasyny ulanyp, Gonkong konwensiýa we sergi merkezinden daşarda çeşme bermäge mümkinçilik berýär.Satyn alyjylar 18-nji ýanwara çenli Click2Match arkaly ýerli we daşary ýurt sergileri bilen onlaýn duşuşyklary meýilleşdirip we geçirip bilerler.Şeýle hem, HKTDC Marketplace programmasyndaky Scan2Match funksiýasyny ulanyp, sergä gatnaşyjylaryň ýörite QR kodlaryny we önüm sergilerini skanirläp bilerler, halaýan sergilerini bellik etmek, önüm maglumatlaryna göz aýlamak we sergi ýarmarkasyndan soň sergi sergileri bilen gyzyklanmak üçin.

HK-ýarmarka-2024-1

Şeýle hem, ýarmarka pudak oýunçylaryny tendensiýalar we bazaryň ösüşi barada habarly edýär we seminarlar, alyjylar forumlary, önüm satuwy we aragatnaşyk çäreleri arkaly öz iş torlaryny giňeldýär.Esasy waka, Aziýa bazaryny açmak: Oýnawaç senagaty üçin düşünjeler mowzugy astynda oýnawaç pudagynyň geljegi, ýüze çykýan tendensiýalary we tapawutly bazar mümkinçilikleri barada pikir alyşýan hünärmenleri öz içine alýan döwrebaplaşdyrylan Aziýa oýunjaklar we oýunlar forumydyr.

Oýnawaçlar we oýunlar ýarmarkasy ýarym asyryň dowamynda ep-esli derejede ösdi.Öňe gitmek bilen, oýun şatlygyny bellemek we pudakdaky her bir adama üýtgeýän dünýä bazaryndaky kynçylyklary ýeňip geçmäge kömek etmek üçin ýokary hilli dünýä öndürijilerini, üpjün edijilerini we alyjylaryny bir üçegiň aşagynda jemlemek baradaky esaslandyryjy wezipämizde galýarys. .


Iş wagty: -20anwar-31-2024