Spielwarenmesse 2024 Nýurnbergdäki oýunjak ýarmarkasy

“Spielwarenmesse 2024” oýunjak ýarmarkasy 2024-nji ýylyň 30-njy ýanwaryndan 3-nji fewraly aralygynda Nürnbergde geçiriler. Bäş günüň dowamynda öňdebaryjy deň-duşlaryňyz bilen täsin täzeliklere we interaktiw attraksionlara şaýat bolarsyňyz.Leadinghli öňdebaryjy markalar, başlangyç kärhanalary, esasy zynjyrlar üçin alyjylar, bölek satyjylar we metbugat wekilleri “Spielwarenmesse 2024” oýunjak ýarmarkasy Nýurnbergde sahna paýlaşarlar.Bu sergide, oýunjak pudagynyň dünýäde ilkinji çykyşyna şaýat bolmak üçin altyn bir mümkinçilik alarsyňyz.

Nýurnberg söwda ýarmarkasy we kongres ýeri hökmünde ýokary milli we halkara abraýyna eýe.Sergi we kongres geçiriljek ýer hökmünde Nýuremberg Europeewropanyň iň esasy ýerlerinden biridir.Şäheriň iň ýokary ulag baglanyşyklaryndan, ajaýyp infrastrukturasyndan we çäreleriň köp ýerlerinden we myhmanhanalardan başga-da, Nýurnberg ýokary derejeli innowasiýa we hyzmatyň hili üçin bal gazandyrýar.

Sergi meýdançalarynda jemi 180,000 m²-dan gowrak sergi meýdançasy bolan 16 sergi zaly bar.2014-nji ýyldan başlap, ýyldyz arhitektory Zaha Hadid tarapyndan döredilen “Hall 3A” köp sanly söwda ýarmarkasyna gatnaşyjylary begendirdi.2018-nji ýylda Hallid 3C görnüşinde başga bir binagärlik aýratynlygy goşuldy, bu hem energiýa tygşytlylygy taýdan görelde bolan Hadid tarapyndan işlenip düzüldi.

spielwarenmesse-2024-1

Iş wagty: Maý-05-2024